alt
alt
alt
alt
alt
alt

Nitrolution

Damlama Yaprak Gübresi
  • Tüm bitkilerin vejatatif geliþimi için elzem olan bitki besin elementlerinden azot (N) hayati önem taþýr. Birçok azot (N) kaynaðý olmasýna raðmen Nitrolution etkin mikro organizmalar tarafýndan parçalanmýþ, mama veya serum formunda hazýrlanmýþ azot (N) kaynaðýdýr.
  • Özellikle topraklarýn soðuduðu ve bitkinin geliþiminin yavaþladýðý dönemde organik madde içeriði ile geliþimi durdurmadan; aksine yeni sürgünler saðlayarak geliþimin...

Bionur Plus

Damlama Yaprak Gübresi
  • BIONUR PLUS sývý organomineral gübremiz deðiþik oranlarda elementlerin degradable (indirgenme) teknolojisi kullanýlarak hazýrlanmýþtýr.
  • rünümüzün arazi sonuçlarý gayet baþarýlýdýr. Bunun nedeni bio forma indirgenmiþ elementler alýnma problemi olmadançok kýsa sürede bitkiye þelatlayýcýya ihtiyaç duymadan taþýnmasýndandýr.

Bionur TD19

Taban Gübresi
  • 1900'lü yýllarýn basýndan bu yana dünya topraklarýnda kimyasal gübre endüstrisinin geliþmesiyle, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B gibi bitki ihtiyaçlarýna göre sýnýrlý sayýda element yelpazesi ile gübreleme yapýla gelmiþtir.
  • Bu durum topraklarýn doðal element daðýlýmýný bozmuþtur. Üstelik bu kimyasal gübreler yapýlarý itibariyle, inorganik formda olup, alýnabilirlikleri uzun yýllardýr tartýþýlmaktadýr.

Biophoskey

Damlama Yaprak Gübresi
  • Biophoskey de ki elementler tamamen HAZMEDÝLMÝÞ yapýdadýr. Bu olay degradablation (indirgenmiþ) olarak ifade edilebilir.
  • Yýllardýr entansif tarým yapýlan topraklarýmýzda artýk sýradan uygulamalar bu kýsýr döngüyü tetiklemekte ve her geçen gün içinden çýkýlmaz bir besleme derdi ortaya koymaktadýr.Ýþte Biophoskey’deki parçacýk ebatý son derece küçük elementler hem toprak, hem bitki, hem de çiftçi dostudur.
ürünler
Bilcom Bilgisayar